قوس ۱۳۹۰ – دسمبر ۲۰۱۱
Payam-e-Zanضمیمه «پیام زن»، شماره مسلسل ۷۰، عقرب ۱۳۹۰ (اکتوبر ۲۰۱۱) در ۷۲ صفحه منتشر شد

مسئــله مـلــی و خـاینــان مـلـی
«تجزیه افغانستان» خیانتی در ذات قومپرستان پشتون و غیر پشتون


روی جلد این نشریه

درحالیکه امریکا و مزدوران بنیادگرا و نکتایی‌پوش آن نفاق ملی را دامن زده عملا افغانستان را بسوی تجزیه و بربادی سوق میدهند، «جمعیت انقلابی زنان افغانستان» (راوا) دست به انتشار این نشریه زده است تا مردم افغانستان از چگونگی مسئله ملی در کشور آگاهی یابند و عناصر خاین و ضدملی را که هیزم آوران تنازعات ملی در کشور اند به مثابه دشمنان وحدت و یکپارچگی افغانستان بهتر بشناسند. این جزوه به اهمیت مسئله ملی میپردازد و اهداف پس پرده خاینانی را که به خاطر برآورده ساختن برنامه های باداران امریکایی، پاکستانی، ایرانی و ... شان ملیت های برادر وطن ما را به جان هم می‌اندازند بی‌نقاب میسازد.

این کتاب را در بدل قیمت و هزینه پستی آن سفارش دهید و در پخش وسیع آن ما را یاری رسانید. قیمت فی نسخه به احتساب مصارف پستی برای افغانستان، ایران و پاکستان ۱۶۰ افغانی برای سایر کشور ها معادل ۱۸ دالر امریکایی.

برای دریافت آن لطفا آدرس پستی تانرا برای ما ایمیل كنید و تعداد مورد نیاز تانرا بنویسید. پول آنرا از طریق چك یا منی آردر به نام SEE/Afghan Women's Mission به آدرس ذیل ارسال كنید:

The Afghan Women's Mission
P.O. Box 40846
Pasadena, CA 91114-7846
USA

برای چگونگی ارسال پول در افغانستان و پاکستان از طریق ایمیل معلومات حاصل کنید.

در کابل از آدرس ذیل آنرا خریداری کنید:

کتابفروشی شاه محمد
چهار راهی صدارت

این ضمیمه را به صورت فایل پی.دی.ایف از اینجا دونلود کنید و یا به صورت فایل HTML از اینجا بخوانید.برخوردی قوم‌گرایانه و نه از منظر دموکراسی و مردم دوستی به مسئله ملی و مقدم دانستن آن نسبت به استقرار دموکراسی در افغانستان مستقل، فرد یا جمع را به قعر سهمگین ترین خیانت پرتاب می‌کند .... حل درست و پایدار مسئله ملی صرفاً در چهارچوب دولتی واقعا مستقل و دموکراتیک تحقق پذیر است زیرا وقتی دولت مافیایی باشد، در راس نواحی فدرال، نه هرگز نمایندگان مردم بلکه رهزنان جنایتکار قرار خواهند گرفت.
از متن جزوه بالا